ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕЕ СЛЕД ПЪЛНО ОБСЛЕДВАНЕ
1. РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.1. ОСНОВАНИЕ ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОЕКТА
1.2. ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
1.3. ПЛАНИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
1.4. ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2
1.5. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПОЛЗИ
1.6. ОЦЕНКА НА РИСКА
1.7. ПОТЕНЦИАЛ ЗА БЪДЕЩИ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
1.8. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
1.9. ПРЕПОРЪКИ
2. УВОД
2.1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
2.2. ОДИТИРАЩА КОМПАНИЯ И ОДИТОРСКИ ЕКИП
3. ПРОФИЛ НА ОДИТИРАНАТА КОМПАНИЯ
3.1. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
3.2. ОПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
3.3. ПОДСИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
3.3.1. Подсистема за доставка и разпределение на електроенергия
3.3.2. Подсистема за доставка и разпределение на природен газ
4. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ КОМПАНИЯТА
4.1. МЯРКА 1
4.1.1. Описание на настоящото положение
4.1.2. Предложена мярка:
4.1.3. Капитални разходи и разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването
4.1.4. Изчисление на енергийните спестявания от Мярка 1 в MWh
4.1.5. Изчисление на намалението на парникови емисии
4.1.6. График за изпълнение
4.2. МЯРКА 2
4.2.1. Описание на настоящото положение
4.2.2. Предложена мярка:
4.2.3. Капитални разходи и разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването
4.2.4. Изчисление на енергийните спестявания от Мярка 2 в MWh
4.2.5. Изчисление на намалението на парникови емисии
4.2.6. График за изпълнение
4.3. МЯРКА 3
4.3.1. Описание на настоящото положение
4.3.2. Предложена мярка:
4.3.3. Капитални разходи и разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването
4.3.4. Изчисление на енергийните спестявания от Мярка 3 в MWh
4.3.5. Изчисление на намалението на парникови емисии
4.3.6. График за изпълнение
4.4. ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
4.5. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
4.7. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
4.7. ПЛАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (МОНИТОРИНГ) НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
5. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
5.1. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА СЪС СТАНДАРТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5.2. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА С НОРМАТИВНАТА БАЗА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОХРАНА НА ТРУДА
6. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРОЕКТА
6.1. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТА
6.2. РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
6.3. АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
6.4. CAPEX ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
7. ОЦЕНКА НА РИСКА
8. ПРЕПОРЪКИ КЪМ КОМПАНИЯТА
8.1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА КЛИЕНТА
8.2. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ
8.3. ОЦЕНКА НА ПОЛЗИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ
8.4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА
8.5. КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА КАЧЕСТВОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИКОНОМИИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЯРКА 1
ИКОНОМИИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЯРКА 2
ИКОНОМИИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЯРКА 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБОБЩЕНИ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Икономии от реализиране на Мярка 4