Ръководството, представлявано от Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и благополучието на клиентите и опазване на околната среда, както и на безопасните и здравословни условия на труд на персонала, фактор за развитието ни.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КЪМ СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪОБРАЗНО ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР.
ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЦЯЛОСТНО И НЕПРЕКЪСНАТО ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ, КОНТРОЛ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЕНЕРГИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ОТДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИ И ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ.
ПОЛИТИКАТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е НАСОЧЕНА КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА.
За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ТЕКОМ“ ООД си поставя следните основни цели:

  • Утвърждаване на фирмата на националния пазар в сферата на строителството на нови жилищни и обществени сгради, промишлени обекти, басейни и други, както и в сферата на строително- ремонтната дейност;
  • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на извършваните услуги;
  • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на ангажираност във връзка опазване на компонентите и факторите на околната среда;
  • Разширяване на пазарния дял чрез творческа нагласа на екипа и постоянно търсене на нови решения;
  • Повишаване мотивацията на служителите за извършване на ефективна и ефикасна работа и нагласа за усъвършенстване и по-добро изпълнение на всички служебни задължения;
  • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията;
  • Използване на нови технологии и решения в пряката работа, която касае въздействието върху околната среда;
  • Покриване на изискванията на регионалния и националния пазар.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международният стандарт ISO 9001:2008 и Система за управление на околната среда, съответстваща на Международният стандарт ISO 14001:2005, Система за безопасни и здравословни условия на труд, съответстваща на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.
С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството и околната среда в „ТЕКОМ“ ООД.

Управител: инж. Димитър Янков