Ръководството в лицето на управителя инж.Димитър Янков поставя изискванията за постигане на най-високо качество на първо място, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и благополучието на клиентите, основен фактор за развитието ни.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КЪМ СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪОБРАЗНО ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР.
За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ТЕКОМ“ ООД си поставя следните основни цели:

  • Персонална отговорност на изпълнителите на отделни видове работи, както и пълен контрол над изпълнението на задачите на всички нива;
  • Постигане и осигуряване на постоянно повишаващо се ниво на качеството на извършваните услуги;
  • Разширяване на пазарния дял чрез творческа нагласа на екипа и постоянно търсене на нови решения;
  • Повишаване мотивацията на служителите за извършване на ефективна и ефикасна работа и нагласа за усъвършенстване и по-добро изпълнение на всички служебни задължения;
  • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията;
  • Непрекъснато изучаване и използване на новите технологии и решения в пряката работа;
  • Покриване на изискванията на регионалния и националния пазар.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международният стандарт ISO 9001:2008
С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в „ТЕКОМ“ ООД.

Управител: инж Димитър Янков