logo-1news-logo-230x155

„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0312-С01/01.07.2017 г. с наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд в „ТЕКОМ“ ООД.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 197 012,00 лева.
Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.
Продължителността на изпълнение на договора е 14 месеца.

Кратко описание на проектното предложение:
Фирма ТЕКОМ ООД е създадена през 1993г. Основните ни дейности са ново строителство на жилищни и обществени сгради, строителство на промишлени обекти и басейни, енергийно обследване. Целевата група, включена в проектното предложение са всички заети лица в дружеството, общо 22 работещи, като 5 от тях са над 54 годишна възраст. Ангажимент на ръководството е да запази заетостта на мин.50 % от целевата група за период от 6 месеца след приключването на дейностите по проекта. Дейностите по проекта предвиждат: Организация и управление на проекта; Информация и публичност; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда чрез внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси; Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло, осигуряване на средства за колективна защита и специфични обучения на служителите; Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Очакваните резултати по проекта са: Въведени иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; Подобрени условия на труд на 22 работещи, от които 5 над 54 годишна възраст; Осигурени предпоставки за преход към
икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и
използваща ефикасно ресурсите.

Общата цел на проекта е: Подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд,както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси,което от своя страна да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.


Специфичните цели на проекта са:
1. Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез разработване на софтуер за управление на човешките ресурси за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда.
2. Повишаване на производителността и работоспособността на служителите посредством въвеждане на иновативни модели за организация на труда, допринасящи и за опазване на околната среда.
3. Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите чрез закупуване на ЛПС, специално РО и осигуряване на средства за колективна защита.
4. Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд чрез обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
5. Подобряване на работната среда, повишаване на производителността и работоспособността на служителите посредством осигуряване на социални придобивки, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др,, допринасящи и за опазване на околната среда.

Сподели публикацията

За автора

Коментари

No comment yet.

Отговорете