Успешно завършиха дейностите по проекта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

logo-1news-logo-230x155

„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0312-С01/01.07.2017 г. с наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд в „ТЕКОМ“ ООД.  

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 197 012,00 лева. Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

Продължителността на изпълнение на договора е 14 месеца.      

Общата цел на проекта е: Подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез разработване на софтуер за управление на човешките ресурси за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда.
 2. Повишаване на производителността и работоспособността на служителите посредством въвеждане на иновативни модели за организация на труда, допринасящи и за опазване на околната среда.
 3. Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите чрез закупуване на ЛПС и специално РО и осигуряване на средства за колективна защита.
 4. Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд чрез обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
 5. Подобряване на работната среда, повишаване на производителността и работоспособността на служителите посредством осигуряване на социални придобивки, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др, допринасящи и за опазване на околната среда.

В периода на изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ успешно са изпълнени следните дейности:

Дейност 1. Организация и управление на проекта

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Подписани договори с членовете на проектния екип – 3 броя;
 2. Разпределени отговорности при реализацията на проектните дейности;
 3. Установена система за управление и вътрешен мониторинг на проекта – 1 брой;
 4. Проведени процедури за външно възлагане в съответствие със ЗУСЕСИФ, ПМС 160/2016 и указанията на Договарящия орган – 9 броя;
 5. Подобрени условия на труд на заети лица, включени в целевата група – 22 заети лица;
 6. Сключени договори с изпълнители/доставчици по проекта- 9 броя;
 7. Финален технически доклад от изпълнението на проекта – 1 брой;
 8. Финален финансов доклад от изпълнението на проекта – 1 брой.

Дейност 2. Информиране и публичност

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Разпространена информация за проекта пред обществеността и целевата група посредством срещи и по време на изпълнение на дейностите по проекта
 2. Информация на интернет страницата на „ТЕКОМ“ ООД – 2 броя
 3. Изготвена бланка за документите на проекта с визуализация по проекта, извън официалните образци от Ръководство на бенефициента – 1 брой
 4. Информационна табела – 1 брой
 5. Публикация в печатно издание – 1 брой
 6. Плакати – 3 броя
 7. Стикери за оборудването – минимум 24 броя.

 Дейност 3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието и въвеждане на иновативни модели за организация на труда чрез Разработване на софтуер за управление на човешките ресурси

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Разработен софтуер за управление на човешките ресурси – 1 брой;
 2. Сключен договор за услуга за разработване на софтуер за управление на човешките ресурси – 1 брой;
 3. Подписан приемо-предавателен протокол за услуги – 1 брой;
 4. Оптимизирано управление на човешките ресурси в компанията;
 5. Въведени иновативни модели за организация на труда – минимум 1 брой.

Дейност 4. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд.

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Закупени Предпазни мрежи;
 2. Закупени Предпазни парапети;
 3. Подменен инверторен чилър въздух / вода в офиса на фирмата на адрес ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 119 – 1 брой;
 4. Закупени ергономични столове – 4 броя;
 5. Осигурени средства за колективна защита за 22 работещи в дружеството;
 6. Подобрени условия на труд на 22 работещи в дружеството.

Дейност 5. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

 Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Осигурени безопасни и здравословни условия на труд;
 2. Закупени Работни обувки с бомбе, противоплъзгащо ходило, летни – 20 броя;
 3. Закупени Зимни работни обувки, високи, с усилено бомбе, подметка с кевларена вложка и противоплъзгащи ходила – 20 броя;
 4. Закупени Работни комплекти – полугащиризон с яке, летен – 20 броя;
 5. Закупени Работни комплекти – полугащиризон с яке, зимен – 20 броя;
 6. Закупени Шуби със светлоотразителни елементи – 20 броя;
 7. Закупени Каски – 20 броя;
 8. Закупени Елеци със светлоотразителни елементи – 20 броя;
 9. Закупени Защитни очила-закрит тип – 15 броя;
 10. Закупени Ръкавици предпазни, механични травми – 20 броя;
 11. Закупени ЛПС и специално работно облекло за 20 работещи в дружеството;
 12. Подобрени условия на труд на 20 работещи в дружеството;
 13. Подобрени условия на труд и безопасност на работещите на длъжностите технически ръководител, помощник технически ръководител, работник в строителството и работник изолации.

Дейност 6. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Обучени 22 лица относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Психосоциални рискове и стрес на работното място“.
 2. Обучени 22 лица относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Психосоциални рискове и управление на конфликти на работното място“;
 3. Обучени 22 лица относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Ергономия на работното място“;
 4. Повишена квалификация на 22 работещи относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване
 5. Проведен тест за приключване на обучението – 3 вида;
 6. Издадени сертификати за преминато обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Психосоциални рискове и стрес на работното място“ – 22 броя;
 7. Издадени сертификати за преминато обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Психосоциални рискове и управление на конфликти на работното място“ – 22 броя;
 8. Издадени сертификати за преминато обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване във връзка с „Ергономия на работното място“ – 22 броя.

Дейност 7. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Изпълнението на дейността премина през всички планирани етапи.

Постигнати резултати:

 1. Подобрени условия в местата за хранене и почивка на персонала;
 2. Осигурено модерно и комфортно място за хранене и почивка на 18 работещи в складовата база на фирмата;
 3. Осигурено модерно и комфортно място за хранене и почивка на 4 работещи в офиса на фирмата;
 4. Обособена комфортна столова за работещите в дружеството в складовата база на фирмата – 1 брой;
 5. Осигурени комфортни съблекални, умивалници, бани, санитарни възли за 18 работещи в складовата база на фирмата;
 6. Осигурени условия за здравословно и пълноценно хранене на 22 работещи;
 7. Закупени Шкафове за лично облекло, вещи и работно облекло – 8 броя;
 8. Закупени Печки за баня в складовата база на фирмата– 3 броя;
 9. Закупен хладилник за столовата в складовата база на фирмата – 1 брой;
 10. Закупена Микровълнова печка за столовата в складовата база на фирмата – 1 брой;
 11. Закупена Съдомиялна машина за столовата в складовата база на фирмата – 1 брой;
 12. Закупени Готварски печки за столовата в складовата база на фирмата – 2 брой;
 13. Закупени Маси за хранене за столовата в складовата база на фирмата – 3 броя;
 14. Закупени Столове за хранене за столовата в складовата база на фирмата – 18 броя;
 15. Закупен Хладилник за помещението за отдих в офиса на фирмата – 1 брой;
 16. Закупена Микровълнова печка комби за помещението за отдих в офиса на фирмата – 1 брой;
 17. Закупена Кафемашина за помещението за отдих в офиса на фирмата – 1 брой;
 18. Закупени фургони, които да се използват като място за почивка на персонала при работа на различни обекти, в близост до които не могат да се осигурят други подходящи помещения – 2 броя;
 19. Повишена производителност посредством осигуряване на добри и безопасни условия на труд и почивка;
 20. Осигурени условия за преход към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите чрез инсталирането на оборудване от най-висок енергиен клас, енергоспестяващо и щадящо околната среда;
 21. Осигурени предпоставки за минимизиране на идентифицираните рискове чрез стриктното прилагане на режим на труд и почивка за намаляване на неблагоприятните ефекти от непосредствената работна дейност.

По време на целия период на изпълнение на проекта сред обществеността се разпространява информация за проекта посредством срещи, визуализационни материали и публикации.  Всички действия на екипа са насочени към популяризиране на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. На всички клиенти, контрагенти и заинтересовани лица е разгласен фактът, че в дружеството се изпълнява проект, съфинансиран от Европейските структури.В периода на изпълнение на проекта стриктно се спазват изискванията на Единен наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Всички разработени в рамките на проекта документи са визуализирани съгласно изискванията на програмата. Публикувана е информация за проекта в печатно издание. На видно място в дружеството са закачени плакати и табела, които информират за финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и Европейския социален фонд на Европейския Съюз.

–––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––-

 Проектът: „Подобряване на безопасността и условията на труд в „ТЕКОМ“ ООД“, BG05M9OP001-1.008-0312, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Сподели публикацията

За автора

Коментари

No comment yet.

Отговорете