Успешно приключи работата по сертифицирането на фирма ТЕКОМ ООД по международните стандарти

Успешно приключи работата по подготовката изработването на вътрешнo фирмена документация и сертифицирането на фирма ТЕКОМ ООД по международните стандарти:

 1. За управление на качеството ISO 9001:2015,
 2. За опазване на околната среда ISO 14001:2015,
 3. За създаване на здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018.

 Ръководството, представлявано от Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪЗДАВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и благополучието на клиентите, както и създането на възможно най-безопасните и здравословни условия на труд на персонала, който е основата на всяка успешна фирма.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КЪМ СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО РАЗВИТИЕ, СЪОБРАЗНО ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР.

За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ТЕКОМ“ ООД си поставя следните основни цели:

 • Утвърждаване на фирмата на националния пазар в сферата на строителството на нови жилищни и обществени сгради, промишлени обекти, басейни и други, както и в сферата на строително- ремонтната дейност;
 • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на извършваните услуги;
 • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на ангажираност във връзка опазване на компонентите и факторите на околната среда;
 • Разширяване на пазарния дял чрез творческа нагласа на екипа и постоянно търсене на нови решения;
 • Повишаване мотивацията на служителите за извършване на ефективна и ефикасна работа и нагласа за усъвършенстване и по-добро изпълнение на всички служебни задължения;
 • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията;
 • Използване на нови технологии и решения в пряката работа, която касае въздействието върху околната среда;
 • Покриване на изискванията на регионалния и националния пазар.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международният стандарт ISO 9001:2015 и Система за управление на околната среда, съответстваща на Международният стандарт ISO 14001:2015, Система за безопасни и здравословни условия на труд, съответстваща на международния стандарт ISO 45001:2018.

С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството и околната среда в „ТЕКОМ“ ООД.

Управител: инж. Димитър Янков

Сподели публикацията

За автора

Коментари

Коментарите са забранени.